Nanocrystallised multilayered metalic materials for structural applications: properties and processing

Szymon Bajda, Marcin Kwiecien, Jakub Sroka, Michal Krzyzanowski

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Abstract

  Polish: W artykule przedstawiono charakterystyk? procesu wytwarzania nanokrystalicznych wielowarstwowych materia?�w konstrukcyjnych. Om�wiono zalety i wady poszczeg�lnych rozwi?za? technologicznych, a tak?e potencjalne zastosowania wyrob�w gotowych. Przeprowadzono analiz? numeryczn? procesu ?duplex? z wykorzystaniem metody element�w sko?czonych i modelowania wieloskalowego oraz uzyskano rozk?ad napr??e? i odkszta?ce? wok�? utelniaj?cych si? powierzchni rozdzia?u. Uwzgl?dniono obecno?? klastr�w zgorzelinowych o r�?nych wymiarach. Wyniki numeryczne s? zbli?one z wynikami bada? do?wiadczalnych. English: Processing of the nano-crystallised multilayered metallic materials designed for structural applications is discussed in the work. Advantages and disadvantages of different technological approaches as well as the potential product applications are discussed. As an example, numerical analysis of a duplex technique is presented. The analysis is based on application of the finite element multi-level methodology. The stress and strain distributions around the oxidised interface of the multilayered metallic material are analysed. Numerical results show good agreement with available experimental data.
  Original languageEnglish
  Pages (from-to)72-77
  Number of pages6
  JournalHutnik-WH
  Volume83
  Issue number2
  Publication statusPublished (VoR) - Feb 2016

  Keywords

  • S?owa kluczowe: wielowarstwowe materia?y nanokrystaliczne
  • modelowanie numeryczne
  • powierzchnie rozdzia?u
  • utlenianie
  • stal nierdzewna
  • proces duplex Key words: nanocrystallised multilayered materials
  • numerical modelling
  • interfaces
  • oxidation
  • stainless steel
  • duplex process

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Nanocrystallised multilayered metalic materials for structural applications: properties and processing'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this